• Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Công ty.
  • Tất cả mọi trường hợp bảo hành, Quý khách có thể liên hệ với Công ty để làm thủ tục bảo hành.
  • Thời hạn giải quyết khiếu nại, trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng.Trong trường hợp bất khả kháng hai bên sẽ tự thương lượng.
Bài viết trước đó Chính sách vận chuyển
Bài viết sau đó Chính sách bảo hành